(Italiano) Gianni De Biasi:”Una promozione dal sapore di rivincita”

Na vjen keq, ky artikull është në dispozicion vetëm për të ekuipazhit Italiano.