(Italiano) De Biasi defiende la entrega de su equipo en cada partido

Na vjen keq, ky artikull është në dispozicion vetëm për të ekuipazhit Italiano.